Jezus ChrystusMożna przyjąć, że Jezus Chrystus urodził się w Betlejem ok. roku 8-4 roku p.n.e., zmarł natomiast w Jerozolimie ok. 30 lub 33 n.e. Jezus Chrystus jest bez wątpienia centralną postacią religii chrześcijańskiej.


Krótki życiorys Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus przyszedł na świat między 8 a 4 r. p.n.e. w Betlejem. Był cieślą. Galilejczykiem z Nazaretu. Uważany jest w chrześcijaństwie za Syna Bożego, muzułmanie natomiast za proroka. Chrystus został ochrzczony przez swojego kuzyna Jana, zwanego później Chrzcicielem. Jan określił wtedy Jezusa Mesjaszem. Od tego momentu Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, udzielając nauk. Przypisywane są mu także liczne cuda, łącznie z wskrzeszaniem umarłych, uleczaniem chorych, czy też wypędzaniem demonów. Według źródeł rozmnażał jedzenie, zamieniał wodę w wino, chodził po wodzie. Spośród swoich zwolenników wybrał on dwunastu uczniów, zwanych apostołami, którzy kontynuowali nauki Jezusa po jego śmierci. Jezus nauczał, że Bóg jest miłością, człowiek z kolei jest z natury dobry. Wyjechał do Jerozolimy, gdzie odbywał dyskusje na przykład z faryzeuszami i saduceuszami. Zdradzony przez Judasza, jednego ze swoich uczniów. Na skutek tego został pojmany, następnie oddany do dyspozycji rzymskiego namiestnika, Poncjusza Piłata. Oskarżono go o czyny wówczas zakazane, takie jak podburzanie narodu, namawianie do niepłacenia podatków, czy wreszcie uważanie się za żydowskiego króla. Piłat nakazał poddać Jezusa biczowaniu, a następnie wypuścić na wolność. Wskutek żądań arcykapłanów skazał go jednak na śmierć przez ukrzyżowanie. Jezus Chrystus umarł na krzyżu około 30-33 r. n.e. w Jerozolimie, a jego ciała zostało złożone w kamiennym grobie. Wedle tradycji chrześcijańskiej zmartwychwstał po trzech dniach, przezwyciężając w ten sposób śmierć.

Biografia rozszerzona Jezusa Chrystusa

Wędrowny nauczyciel

Jezus Chrystus jako wędrowny nauczyciel założył i tworzył chrześcijaństwo, wielką religię światową. Uznawany za syna Boga przez jego wyznawców i uczniów. Jego imię Jezus oznacza z hebrajskiego „Jahwe jest zbawieniem”. Według przekazów pozostawionych przez jego uczniów, Jezus pochodził z rodu Dawida, czyli rodu królewskiego.

Twórca chrześcijaństwa

Przyszedł na świat w Betlejem. Jego matką była czczona Maria. Czas natomiast w którym przyszedł na świat był okresem panowania w Judei cesarza Oktawiana Augusta. Był pod silnym wpływem Jana Chrzciciela, mianowicie proroka i pustelnika, który zapowiadał rychłe nadejście mesjasza. W swej wędrówce skupił wokół siebie dwunastu apostołów. W ich to otoczeniu wędrował po Galilei, Samarii i Judei. To dzięki pismom jego uczniów wiemy o nim najwięcej. Głosił wierność Prawu żydowskiemu, miłość bliźniego oraz zapowiadał rychłe nadejście Królestwa Bożego. Został wkrótce skazany przez sąd żydowski i skazany przez rzymskiego prefekta Poncjusza Piłata na ukrzyżowanie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa wierzyli w jego zmartwychwstanie po trzech dniach. Nazywany Chrystusem (z grec. „Namaszczony”), cieszył się wśród uczniów czcią Boga i Syna Bożego, który stał się człowiekiem.

Zmienne koleje losu

Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, która przybrała początkowo dwie formy. Pierwsza z nich jest bliska tradycyjnym przekazom „Starego Testamentu”, mówiącą o nadejściu mesjasza – to forma charakterystyczna dla środowiska żydowskiego, która odznaczała się wyjątkową czcią na terenach Palestyny i żydowskiej diaspory w Aleksandrii. Druga forma to z kolei ta oparta na tradycji greckiej o cechach kultu uniwersalistycznego, a jej twórcą był uczeń Jezusa Chrystusa, Paweł z Tarsu. On to prowadził później działalność misyjną na terenach Azji Mniejszej i Grecji, skąd kult ten trafił do Cesarstwa Rzymskiego. W konsekwencji doktryna chrześcijańska kształtowała się jeszcze długo, z wpływem gnozy i filozofii, niejednokrotnie osadzona w tradycji platońskiej i pitagorejskiej. W chrześcijaństwie odcisnęła się w II i III wieku tradycja hellenistyczna. Dzięki takim ojcom Kościoła jak Orygener, Klemens z Aleksandrii czy Tertulian powstał pierwszy kanon „Pisna Świętego” oraz hierarchiczna struktura Kościoła. Biskupi stanęli wówczas na czele gmin wyznaniowych, później na czele diecezji. Wśród biskupów szczególne znaczenie odgrywali patriarchowie Rzymu, Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i Konstantynopola, którzy uznawali honorowe przewodnictwo biskupa rzymskiego – papieża. Zjazdy zaś całego duchowieństwa odbywały się później, nazywane soborami. W okresie dziejów starożytnych sobory odbyły się w Jerozolimie (49 r.) i Nicei (325 r. – przyjęcie dogmatu o Trójcy Świętej), w Konstantynopolu w 381 roku, w Efezie w 431 roku. Chrześcijaństwo ma na swym koncie dwukrotny rozpad. Pierwszy raz takowy miał miejsce w XI wieku podczas tak zwanej schizmy wschodniej (czas powstania prawosławia); drugi w XVI wieku podczas reformacji, gdy powstały na Zachodzie wyznania zreformowane i ewangelickie. W efekcie powstał trwały podział na wyznania katolickie, protestanckie i prawosławne. Ten stan istnieje do dziś.

Ciekawostki o Jezusie Chrystusie

 • Popularne wyobrażenie o narodzinach Jezusa w stajence mija się z prawdą o tyle, że w sławetnym żłobie gdzie leżał nie było zwierząt, które trzymano wówczas w innych izbach budynku lub budynku obok domostwa.
 • Jezus Chrystus przyszedł na świat na terenie dzisiejszej Palestyny.
 • Według nauk gnostycznych Jezusów było dwóch, bowiem mówią one o pierwszym Jezusie Mesjaszu, który przyszedł na świat 200 lat przed narodzinami tego, który patronuje chrześcijaństwu.
 • Wbrew temu co prezentują jego wizerunki, Jezus miał ręce przywiązane do ramion krzyża, by mógł się na nim utrzymać.
 • Całun turyński, jako relikwia, jest dziś zweryfikowana pozytywnie – jako falsyfikat wykonany dopiero w średniowieczu.
 • Według źródeł gnostyckich Jezus oznacza ciało, natomiast Chrystus to duch.
 • Według apokryfów Jezus był również joginem, który w celu pobierania odpowiednich nauk medytacyjnych udał się do Indii.
 • Według źródeł apokryficznych, Jezus był dla swej matki dość oschły, zwracając się do niej niejednokrotnie w sposób zdystansowany, lecz wolny od wyniosłości – po prostu zdecydowany.

Cytaty Jezusa Chrystusa

„Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.”

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”

Źródła

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
 • https://biografia24.pl/jezus-chrystus/
 • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008